Enter your keyword

Apply Now

आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धी आबश्यक जानकारीहरु

 • स्पष्ट मुखाकृती देखिने हालसालै खिचिएको रंगिन फोटो।
 • नगरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणापत्र।
 • SEE Grade Sheet / SLC Marksheet, यदि SEE original grade sheet नआएको खण्डमा Net बाट Download गरिएको लाई मान्यता दिईनेछ।
 • SEE/SLC को प्रवेश पत्र (Admit Card)
 • SEE/SLC को Character Certificates / Transfer Certificates
 • लक्षित बर्ग कोटामा आबेदन भर्नका लागि CTEVT को निर्देशिका २०७४ (चौथो संसोधन २०७८ )  बमोजिम लक्षित बर्ग समुह खुलेको प्रमाणीत कागजात।
 • TSLC / Pre-Diploma कोटामा आबेदन भर्नका लागि TSLC Marksheet, TSLC Certificates, TSLC Character Certificate,SEE Grade Sheet / SLC Marksheet, SEE/SLC को प्रवेश पत्र (Admit Card), SEE/SLC को Character Certificates / Transfer Certificates
 • आबेदन फारम शुल्क : रु ८००/-
 • खातावालाको नाम: Sindhuli Samudayik Technical Inst.
 • बैङ्क नाम: Mega Bank Ltd., बैङ्क खाता नम्बर: ०८४००१००००९२०, बैङ्क शाखा: सिन्धुली
 • Online Banking अथवा कुनै Digital Payment App बाट पनि आबेदन फारम शुल्क जम्मा गर्न सकिने छ।
 • रकम सिन्धुली सामुदायिक टेक्निकल इन्स्टिच्युट कै बैंक खातामा आवेदक को नाम बाट जम्मा गर्नु पर्ने छ। सो जम्मा गरिएको भौचर Online Upload गर्नु पर्ने हुनेछ।

नोट* माथि उल्लेखित कागजात पूर्ण नभएमा र आबेदन फारम शुल्क जम्मा नभएमा आबेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन।

Apply Now

Quickly fill the Entrance Form below to apply for Diploma in Civil Engineering or Diploma in Agriculture (Animal Science)Note:

 1. Reach SCTI with following numbers
  1. 9841640567
  2. 9854041424
 2. Students are requested to upload the image in 3 different file types (jpg, jpeg & png)
 3. Image size should be limited to 10MB max.
 4. Having issues with email entrance form ? Send your form details via copying the email format and send it on email directly. Apply via email (Click Here) 

Click on Image To Download Entrance Form

Diploma Level Full Fee Paying

Open Quota Form

Diploma Level Full Fee Paying Lashit Barga

Quota Form

Diploma Level Full Fee Paying TSLC

Quota Form